Àmbits
1. Població

L' objectiu general dels Indicadors de població és l'obtenció d'un conjunt d'indicadors que descriguin la població de la Comarca del Pla de l’Estany i que permetin analitzar-ne l'evolució temporal. S'estudien els esdeveniments demogràfics així com l'estructura per edats, que resulta de l'actuació combinada d'aquests fluxos i que en condiciona alhora l'evolució i les tendències.

 

48