Àmbits
Àmbit Població

1.16 Evolució taxa bruta de natalitat, taxa general de fecunditat i proporció de nascuts dins del matrimoni

Definició
L'Estadística de naixements ofereix informació dels naixements, els parts i les morts fetals tardanes de les persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.ddgi.cat/xifra
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
- Taxa bruta de natalitat: Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del període. És l'indicador més genèric del fenomen de la natalitat, però no descriu el comportament reproductiu d'una població, ni tampoc té en compte la seva estructura per edats. S'expressa en tant per mil. - Taxa general de fecunditat: Relació entre el nombre de nascuts vius per cada 1.000 dones en edat fèrtil (entre 15 i 49 anys). - Proporció de nascuts dins del matrimoni: Quocient entre els nascuts vius de mare casada i el total de nascuts vius. S'expressa en tant per cent.

Imprimir l'indicador

Any Taxa bruta de natalitat Taxa general de fecunditat Proporció de nascuts dins del matrimoni
2022 7,13 32,26 62,13
2021 7,72 34,89 56,92
2020 8,17 36,9 55,64
2019 8,19 37,28 58,46
2018 8,49 38,87 56,78
2017 9,98 45,22 54,72
2016 9,7 43,27 63,49
2015 11,17 49,87 64,1
2014 10,96 48,45 58,89
2013 10,71 46,86 62,2
2012 12,19 52,84 59,42
2011 10,97 47,21 68,62
2010 14,18 60,23 71,66
2009 13,75 57,49 74,02
2008 13,18 54,62 79,36
2007 12,55 51,76 75,14
2006 13,79 56,43 79,53
2005 11,65 47,28 77,88
2004 11,95 48,12 79,75
2003 12,73 50,99 83,83
2002 11,41 45,6 79,86
2001 11,39 45,27 84,27
2000 12,37 48,74 87,21
58