Àmbits
Àmbit Població

1.21 Evolució taxa bruta de creixement total, natural i migratori

Definició
Indicador que descriu el creixement d'una població. Els components del creixement de la població són el moviment natural (naixements i defuncions) i el migratori (entrades i sortides per migració). L'addició d'aquests components dóna com a resultat el creixement demogràfic total d'una població en un període de temps determinat. El creixement de la població s'expressa, en aquest cas, en taxes brutes per mil habitants. Aquesta taxa es refereix a la mitjana anual del període considerat.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
- Taxa bruta de creixement total: Quocient entre la variació en els efectius d'una població, expressada com a diferència entre la xifra d'habitants inicial i final d'un període, i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil. - Taxa bruta de creixement natural: Quocient entre el saldo natural, expressat com a diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions registrats, en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

Imprimir l'indicador

Any Taxa bruta de creixement total Taxa bruta de creixement natural Taxa bruta de creixement migratori
2022 9,1 -3
2021 2,2 -1,4
2020 7,9 -2,7 10,6
2019 10,2 -0,8 11
2018 8,61 -1,78 10,42
2017 7,35 0,28 7,07
2016 6,6 1 5,6
2015 3 0,9 2,1
2014 -0,58 1,25 -1,82
2013 -4,4 2,65 -7,05
2012 5,65 3,32 2,33
2011 5,39 1,76 3,62
2010 18,56 5,91 12,66
2009 17,48 4,82 12,66
2008 21,71 3,57 18,14
2007 28,59 3,84 24,75
2006 22,73 5,71 17,02
2005 23,99 2,03 21,96
2004 26,54 1,71 24,83
2003 20,74 2,63 18,11
2002 22,95 1,64 21,31
2001 21,54 2,11 19,43
2000 14,44 2,76 11,68
1999 3,56 -0,33 3,89
1998 10,22 2,8 7,42
1997 8,49 2,04 6,45
1996 6,92 2,52 4,4
1995 5,65 0,8 4,85
58