Què és l'Observatori Social?

L’Observatori Social és una eina de coneixement i seguiment de la realitat social del territori mitjançant la creació i recollida d’informació en relació als col·lectius de població vulnerables i els factors de risc d’exclusió social. Per tant, és una eina que ha de permetre la planificació d’accions destinades a pal·liar situacions d’exclusió social i promoure accions de promoció social.

Aquesta eina facilita l’obtenció d’informació sistematitzada, detallada i contínua sobre la realitat social del nostre territori i alhora, fa un seguiment de les mesures i actuacions que es realitzen des de l’Administració pública. L’objectiu és detectar, comprendre, mesurar i ordenar el coneixement més actual sobre les desigualtats socials, i esdevenir una eina útil i operativa per a la presa de decisions efectiva. Per tant, l’Observatori Social ha de facilitar, tant com sigui possible, la feina als diferents agents socials, culminant les seves anàlisis amb conclusions i propostes d’actuació.

L’Observatori Social té la voluntat de facilitar el treball de professionals i gestors de serveis públics, associacions i empreses d’atenció i serveis. També vol ser un instrument de transparència entre l’Administració pública i la ciutadania.

Es tracta d’un sistema d’informació que ha de permetre:

 • Visibilitzar els col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat.
 • Visibilitzar els àmbits d’exclusió i/o les problemàtiques d’aquests col·lectius.
 • Analitzar l’atenció social que estan rebent aquests col·lectius, així com els recursos disponibles a la ciutat.
 • Donar suport a l’avaluació, adaptació i disseny dels programes i serveis de la ciutat que treballen per millorar el benestar de la ciutadania.
 • Analitzar els escenaris actuals i futurs a través de diagnosis territorials i/o sectorials, anàlisi prospectius que permetin identificar l’arrel dels problemes i la llavor de les solucions.
 • Proposar línies estratègiques i accions operatives d’actuació a partir de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la realitat, la previsió de tendències i l’exploració prospectiva.
 • Comunicar i compartir la informació i el coneixement
L' Observatori Social de Banyoles

En termes generals, com defineix les Nacions Unides, la raó de ser d'una política social és identificar, dissenyar i implementar solucions als problemes socials existents, mitigar-ne els efectes i anteposar-se a escenaris de vulnerabilitat. Des d’aquesta mirada, i seguint el II Pla estratègic de Serveis Socials, es planteja la necessitat de fer un pas endavant per tal que l’Observatori esdevingui un instrument local clau per millorar l’apoderament de la ciutadania, el procés d’atenció i intervenció social, la planificació i l’avaluació, la capacitat de gestió i la presa de decisions fonamentades en dades fiables, validades i permanents.

Per poder dur a terme aquest nou projecte d’Observatori es plantegen noves funcionalitats i una nova mirada de l’Observatori des d’una perspectiva municipal de la ciutat de Banyoles i transversal a la nova Àrea de Serveis socials, Acció comunitària, Polítiques d’igualtat i Salut de l’Ajuntament de Banyoles:

 • Recollida i generació d’informació necessària per millorar el coneixement de la situació social i detectar situacions o problemàtiques emergents i punts crítics des de l’anàlisi de dades i treballs qualitatius d’anàlisi de necessitats i propostes d’intervenció.
 • Visualització de forma ràpida, senzilla i atractiva de variables i indicadors relacionats amb el desplegament dels Serveis Socials al municipi, la seva monitorització i les necessitats socials de la ciutadania a través de dades actualitzades mensualment (quadres de comandament).
 • Incloure l’anàlisi prospectiu i la monitorització de necessitats socials per tal de preveure escenaris de futur i cercar solucions així com avaluar l’impacte d’aquestes (anàlisi i interpretació de tendències per preveure escenaris futurs, anàlisi i prospecció a partir de la prevalença, a través d’estimacions, tècniques qualitatives, etc.).
 • Assessorament en matèria d’innovació social i proposta d’intervencions per millorar la qualitat de vida de la ciutadania a través d’una planificació estratègica que posa èmfasi en la informació valuosa que generen les dades.
 • Avaluació quantitativa i qualitativa sobre els recursos desplegats al municipi per tal de millorar la focalització dels recursos disponibles, anticipar-se a les necessitats dels serveis, promoure millores, etc.
 • Facilitar i enriquir les tasques de detecció i anàlisi dels problemes socials i servir de base per posar en marxa accions de caràcter més preventiu.
 • Difondre i compartir coneixement amb la ciutadania, les entitats i associacions.
 • Donar suport a la presa de decisions al col·lectiu professional-tècnic, directiu i polític.
Àmbits d'Anàlisi

L’Observatori Social  té la finalitat d’interpretar la informació a través d’una perspectiva holística i transversal. Per tant, l’anàlisi de la realitat social del territori necessita els inputs dels diferents àmbits i dels agents que hi intervenen. L’objectiu últim és centralitzar tota aquesta informació i permetre, així, un anàlisi amb el màxim d’elements possibles.

Aquesta perspectiva ha de permetre recollir dades dels àmbits següents:

 • Població
 • Econòmic
 • Ocupació i treball
 • Educació
 • Social
 • Salut
 • Habitatge/urbanisme
 • Relacions socials
 • Relacional
 • Seguretat/via pública

I una visió sobre els següents col·lectius i cicles de vida:

Infància i adolescència
Joventut
Gent gran
Persones d’origen estranger
Dones
Persones amb discapacitat
També es tindrà en compte una visió temporal i la territorial per fer possible la comparació i anàlisi d’aquestes dades.

Qui l'impulsa?

L’Observatori Social  és impulsat per l’Equip tècnic d'acció comunitària per a la inclusió social de Banyoles (PLACI).

Contacte:

Oficina Tècnica del Pla local d'acció comunitària per a la inclusió social de Banyoles (PLACI).
Àrea de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d’Igualtat i Salut – Ajuntament de Banyoles
C/ Pere Alsius i Torrent, 10
17820 Banyoles
Tel. 972 58 11 25
observatori.serveissocials@ajbanyoles.org


33