Notícies

L'Observatori Social de Banyoles publica el cinquè informe “Els perfils vulnerables a Banyoles i al Pla de l’Estany”

04 d’octubre, 2022
L'Observatori Social de Banyoles publica el cinquè informe “Els perfils vulnerables a Banyoles i al Pla de l’Estany”

Aquest cinquè informe forma part del projecte Observatori Social de Banyoles i es realitza amb la voluntat de radiografiar anualment un conjunt d’indicadors que ens poden donar informació continuada sobre els perfils i situacions de vulnerabilitat a la comarca del Pla de l’Estany i, en particular, sempre que ha estat possible, a la ciutat de Banyoles.

Les transformacions socials, econòmiques i polítiques que hem viscut aquests últims anys dibuixen un escenari social canviant en el qual s’han diversificat i democratitzat els riscos socials. L’exclusió social es presenta com el resultat d’una acumulació i combinació de diversos factors de desavantatge que afecten el desenvolupament personal, social, cultural i polític de les persones en el seu context social (Allepuz, Rafael i Rosell, Maria José). Des d’aquest anàlisi resulta imperatiu que el disseny de polítiques socials s’ampliï ja que l’exclusió social engloba processos de vulnerabilitat, de trencament social, de pèrdua de vincles socials i familiars, conjugats amb altres variables causals de desigualtat.

A través de l’informe, podem conèixer l’evolució de diferents àmbits d’exclusió i tenir una imatge dels riscos que operen al territori per copsar, així, com es manifesta la vulnerabilitat social de forma diferent en el territori i entre els diversos col·lectius; podem, en definitiva, posar rostre a l’exclusió social i detectar les necessitats del territori. L’informe presenta una anàlisi feta des d’una doble mirada: per una banda, des de la perspectiva objectiva, a partir de l’anàlisi i interpretació de dades econòmiques, laborals, educatives, residencials i relacionals, entre d’altres, que han estat seleccionades i que s’han pogut recollir; i, per l’altra, des de la vessant subjectiva, a partir de les percepcions de com es viu i es percep l’exclusió des de l’anàlisi constant que es realitza des dels diferents espais de participació del territori.

Aquest informe representa una oportunitat per analitzar la vulnerabilitat social i repensar les polítiques locals d’inclusió i cohesió social perquè siguin capaces de donar respostes més compromeses, participades, integrals, flexibles i adequades davant necessitats heterogènies, multidimensionals i dinàmiques.

A la comarca del Pla de l’Estany i en major intensitat, en alguns dels casos, a la ciutat de Banyoles identifiquem vuit grans col·lectius travessats per múltiples interseccionalitats: les dones, o el gènere com un eix de desigualtat travessat per múltiples factors d’exclusió; les persones immigrades i la reducció d’oportunitats que suposa el fet migratori; la gent gran, especialment les dones soles amb pensions baixes i les persones amb dependència; les famílies empobrides i amb grans dificultats per incorporar-se al mercat laboral; les persones joves, sobretot les que no poden desenvolupar el seu projecte vital amb normalitat; la infància, en especial la que prové de famílies vulnerables i d’origen estranger o en situacions de risc; les persones amb discapacitat que ja de per si és un col·lectiu vulnerable; i les persones amb malaltia mental les quals pateixen molt sovint estigma social.

 

Podeu descarregar-vos l’informe a l’apartat “estudis i informes/Inclusió social” de la web o clicant a l’enllaç:

https://observatori.plaestany.cat/Estudis-i-informes/inclusió-social

 

 

37