Notícies

La renda garantida preveu cobrir 68.000 llars el 2020

13 de setembre, 2017
La renda garantida preveu cobrir 68.000 llars el 2020

La renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació creada perquè ningú que visqui a Catalunya estigui per sota del llindar de la pobresa i es posa en marxa aquest divendres. Les persones beneficiàries cobraran d’entrada 564 euros mensuals lligats a un pla d’inserció laboral o d’inclusió social. Hi haurà complements segons els membres de la família que depenguin del beneficiari [vegeu gràfic]. De moment, ja rebran la RGC les 28.000 persones que tenen la renda mínima d’inserció (RMI), però el càlcul és que l’any 2020 arribin a ser al voltant de 68.000 els preceptors de la renda garantida.

Tenir més de 23 anys; estar empadronat a Catalunya i residir-hi des de fa un mínim de 24 mesos; no disposar d’ingressos, rendes o recursos mínims durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud, i no rebre una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari i sociosanitari són els requisits que cal complir per accedir a la renda garantida.

Les persones que creguin que ho compleixen i la vulguin cobrar ja es poden informar a través del telèfon gratuït 900 400 012 o de la web rendagarantida.gencat.cat . Aquest és un primer filtre. Si es compleixen els requisits, se’ls donarà una cita prèvia per iniciar els tràmits de l’expedient.

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica. 

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és un dret subjectiu i,  consta de dues prestacions econòmiques:

 1. Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
 2. Una prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.

En pot ser beneficiària qualsevol persona que, durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud, tingui ingressos inferiors al 85% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Per al 2017, el llindar d’ingressos se situa en 564 € al mes en dotze pagues.

La Renda garantida de ciutadania (RGC) la poden rebre aquelles persones que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits. Poden ser persones sense feina i sense recursos, pensionistes, perceptors de prestacions i altres subsidis, famílies monoparentals, etc.

Tenen dret a la Renda garantida de ciutadania (RGC), amb la condició de titulars, les persones que compleixen els requisits que estableix la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, entre els quals:

 1. Ésser majors de vint-i-tres anys. També tenen dret a l’RGC les persones majors de divuit anys si es troben en alguna de les situacions següents:
 • Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
 • Ésser òrfenes dels dos progenitors.
 • Haver estat víctimes de violència masclista en l'àmbit de la llar.
 • Qualsevol altra situació o circumstància que s'estableixi per reglament.
 1. Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya. Aquest requisit no s'aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats.
 2. Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 3. No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb el llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, durant els sis mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 4. No ésser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.

Més informació a:

www.rendagarantida.gencat.cat

37