Notícies

Acord de deu anys per reduir les desigualtats

16 d’abril, 2018
Acord de deu anys per reduir les desigualtats

El consistori i més de 700 entitats pacten un document de referència per treballar els drets socials i civils

Barcelona ha construït una estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats per a un període de deu anys per tal d'esdevenir una ciutat socialment justa, diversa i intercultural, garant dels drets socials i civils. Es tracta d'un acord polític i signat amb més de 700 entitats mitjançant el qual es pretén construir una ciutat habitable, acollidora amb totes les persones, educadora, feminista, saludable i que té cura de tot el món.

L'Estratègia d'inclusió i reducció de les desigualtats 2017-2027 és un document de referència que a partir d'ara fixés les línies d'acció i que, per primera vegada, marca objectius concrets i mesurables que guiaran l'activitat de totes les entitats socials i administracions que treballen a la ciutat en l'àmbit dels drets socials.

El treball previ de diagnosi ha permès identificar l'habitatge, la lluita contra la pobresa i les cures com els grans reptes que en l'aspecte social haurà de fer front Barcelona en el futur més immediat. Les 700 entitats que formen l'Acord Ciutadà es comprometen a tenir aquests reptes especialment presents i a reivindicar-los de forma clara en el dia a dia. En realitat, gran part de l'estratègia ja està en marxa, com ho demostra el fet que ja hi ha 900 projectes en funcionament o a punt d'activar-se.

Dotze reptes per a l'any 2027

El resultat d'aquest any i mig de treball ha servit per definir dotze grans reptes de ciutat als quals es vol donar compliment durant la propera dècada.

1.- Reduir un terç del nombre total de llars que han de destinar un percentatge superior al 40% de la renda anual a les despeses d'habitatge. Al 2016 eren 127.959.

2.- Reduir un 10% la distància de renda entre els cinc barris amb més i menys renda familiar disponible per càpita. La distància actual entre aquestes dues realitats és de 34.391 euros.

3.- Reduir la taxa de pobresa laboral per sota del 7%. Actualment el nombre de persones que estan ocupades i que disposen d'una renda per sota del llindar de la pobresa és del 9,8%.

4.-Disminuir a la meitat la taxa de privació material severa de tota la població, especialment dels nens. Aquesta taxa era del 10,6% l'any 2011, però en el cas de les persones de menys de 16 anys era del 12,5%.

5.- Reduir en un 60% el nombre de persones que no poden mantenir la llar a una temperatura adequada. El percentatge de llars en situació de pobresa energètica era del 9,1% l'any 2016.

6.- Reduir en 9 punts la diferència de la taxa d'èxit escolar entre districtes, assegurant que es mantinguin les taxes més elevades. En el curs 2014-1015 la diferència entre districtes amb més i menys fracàs escolar era de 18,47 punts percentuals.

7.-Garantir que cap dona s'hagi d'ocupar en solitari d'una persona gran o discapacitada amb necessitat de cura. El recorregut és ambiciós perquè ja el 2016 el 7,9% de la població de la ciutat, majoritàriament dones, s'ocupaven d'una persona amb dependència sense cap tipus de suport.

8.- Reduir un 20% el nombre de persones que no tenen la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes personals i familiars tant com voldrien. L'Enquesta de salut de Barcelona mostra que aquest percentatge és el 8,8% del total de la població.

9.- Augmentar l'esperança de vida en néixer de Barcelona, ​​reduint a la meitat la diferència entre els barris en funció de la renda familiar disponible. La distància durant el període 2013-2015 era de 3,6 anys.

10.- Reduir un 25% el patiment psicològic de la població, disminuint a la meitat les diferències entre homes i dones i entre districtes. El percentatge de persones que manifesten que tenen sofriment psicològic a la ciutat era l'any 2016 del 18,5% sobre el total.

11.- Augmentar un 50% el nombre de persones amb discapacitat i diversitat funcional que gaudeixen de programes per a l'autonomia personal i la vida independent.

12.- Reduir fins al 10% el percentatge de persones que han patit algun conflicte cívic o problema de convivència al seu barri en l'últim any. Segons l'Enquesta de victimització 2012-2014 aquest percentatge se situava en el 15,2% l'any 2015.

enllaç a la web

37