Àmbits
Àmbit Econòmic

2.11 Bretxa de les rendes inferiors al 60% de la mediana

Definició
Aquest indicador mostra la distància entre la mediana de les rendes inferiors al llindar establert i aquest mateix llindar. S'expressa en termes percentuals en relació amb el llindar. Com ja s’ha explicat anteriorment, aquest llindar queda establert en el 60% de la mediana de la distribució del conjunt d’ingressos individuals per a Catalunya.
Font d'informació
Agència Tributària
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Per a la realització del càlcul d'aquest indicador s'han utilitzat uns models estadístics per tal d’estimar la distribució de la renda a partir de les dades agregades per municipis i trams d’ingressos que ofereix l’Agència tributària.

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2012 37,6 37,9
58