Àmbits
Àmbit Econòmic

2.10 Percentatge de rendes inferiors al 60% de la mediana

Definició
Aquest indicador calcula la proporció de la població de 16 anys i més que percep rendes conegudes per l’AEAT, que té uns ingressos inferiors al 60% de la mediana de la distribució del conjunt d’ingressos individuals per Catalunya. Expressat en percentatge. Cal advertir que aquest indicador no és directament comparable amb les taxes de pobresa que periòdicament es calculen per al conjunt de Catalunya, malgrat que la forma de càlcul presenti certes similituds. Per al càlcul de les taxes de pobresa es té en compte la renda del conjunt de la unitat familiar i la composició de la unitat, incloent els individus que no perceben rendes.
Font d'informació
Agència Tributària
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Per a la realització del càlcul d'aquest indicador s'han utilitzat uns models estadístics per tal d’estimar la distribució de la renda a partir de les dades agregades per municipis i trams d’ingressos que ofereix l’Agència tributària.

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2012 28,7 31,2
58