Àmbits
Àmbit Econòmic

2.17 Índex Socioeconòmic Territorial

Definició
l’índex socioeconòmic territorial (IST) és un índex sintètic que es defineix com una ponderació de sis indicadors de situació laboral, nivell d'estudis, immigració i renda: • Població ocupada • Treballadors de baixa qualificació • Població amb estudis baixos • Població jove sense estudis postobligatoris • Estrangers de països de renda baixa o mitjana • Renda mitjana per persona La metodologia utilitzada per al càlcul de l'IST ha estat l'anàlisi de components principals a partir de les seccions censals.
Font d'informació
Idescat
Web
Idescat.cat
Periodicitat
Anual
Mètode de càlcul
Interpretació: l’IST és un índex sintètic per petites àrees que resumeix en un únic valor diverses característiques socioeconòmiques de la població resident en un territori i quantifica les diferències dins de Catalunya. El valor mitjà del conjunt de Catalunya és 100; per tant, quan un valor de l’IST és inferior a 100 equival a un nivell socioeconòmic inferior a la mitjana catalana, i com més baix sigui el valor de l’IST més baix és el nivell socioeconòmic del territori que representa. Per a l’anàlisi de resultats s’han definit 6 categories de nivell socioeconòmic segons el valor de l’IST: molt baix (menor de 75), baix (de 75 a 90), mitjà baix (de 90 a 100), mitjà alt (de 100 a 110), alt (de 110 a 125) i molt alt (major de 125).

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2019 98,4 90,6
2018 98,9 91,6
2017 99,4 92,1
2016 99,6 91,7
2015 99,3 91,9
58