Àmbits
Àmbit Salut

6.13 Taxa de cobertura persones ateses Llei de Dependència

Definició
La taxa de cobertura s'obté a partir del quocient entre el total de beneficiaris i la població de referència, s'expressa en tant per cent. La taxa de cobertura de les persones ateses es calcula sobre la població total que resulta de la suma de les persones amb discapacitat de menys de 65 anys i la població de 65 anys i més.
Font d'informació
Departament de Drets Socials. Generalitat de Catalunya
Web
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/mapaserveissocials/2020/
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
es calcula sobre la població total que resulta de la suma de les persones amb discapacitat de menys de 65 anys i la població de 65 anys i més.

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany
2023 16
2022 14,48
2021 14,56
2020 13,6
2019 14,15
2018 14,59
2017 13,28
2016 12,34
2015 10,26
2014 13,19
2013 14,73
58