Àmbits
Àmbit Seguretat / via Pública

9.03 Síndic de Greuges. Queixes i consultes rebudes.

Definició
La Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 5536 - 30/12/2009), atribueix al Síndic de Greuges la condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Elegit per tres cinquenes parts del Parlament, és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència. Cada mandat té una durada de nou anys. El Síndic vetlla perquè es respectin els drets de les persones. Atén totes les consultes i orienta els interessats sobre el millor procediment que poden seguir per solucionar el seu problema. Les seves competències són limitades i no pot intervenir, per exemple, en conflictes entre particulars. Qualsevol persona física o jurídica està legitimada per adreçar-se al Síndic de Greuges, i no cal assistència lletrada ni representació processal. Les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada.
Font d'informació
Idescat
Web
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=896
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Queixes Consultes Total
2020 28 22 50
2019 28 35 63
2018 18 20 38
2017 16 22 38
2016 14 32 46
2015 25 33 58
2014 17 25 42
2013 33 35 68
2012 18 21 39
2011 31 41 72
2010 21 33 54
2009 19 62 81
2008 36 47 83
2007 17 19 36
2006 18 29 47
2005 8 7 15
2004 3 2 5
58