Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.16 Sol·licituds inscrites en el Registre de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial per any

Definició
Demanda d’habitatge social, a través de l’explotació estadística de les persones que s’han inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya.
Font d'informació
Departament d'Habitatge Generalitat de Catalunya
Web
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2021 57 55
2020 30 28
2019 57 54
2018 30 30
2017 60 53
2016 74 69
2015 73 71
2014 50 43
2013 35 33
2012 74 71
58