Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.15 Persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial

Definició
Demanda d’habitatge social, a través de l’explotació estadística de les persones que s’han inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya.
Font d'informació
Departament d'Habitatge Generalitat de Catalunya
Web
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2021 99 96
2020 523 492
2019 501 469
2018 473 443
2017 479 444
2016 423 394
2015 355 332
2014 285 264
2013 255 242
2012 223 212
58