Àmbits
Àmbit Salut

6.14 Tabac. Abstinents en població de risc

Definició
Percentatge de persones assignades >= 15 anys, amb CI, DM, Asma, MPOC, ICC o HTA que en el moment de l'avaluació són fumadors/ total de persones >= 15 anys assignades amb diagnòstic de CI, DM, Asma, MPOC, ICC o HTA esperats.
Font d'informació
Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza el desembre de cada any. EAP Banyoles.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Casos resolts Casos diagnosticats Percentatge resolts
2013 5021 6102 82,28
2012 4345 5900 73,64
2011 4400 5731 76,78
2010 3946 5531 71,34
2009 3105 5316 58,41
2008 2914 5125 56,86
2007 1625 3090 39,15
58