Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.05 Percentatge de llars segons nucli familiar

Definició
Nucli familiar: unitat jeràrquica formada pels vincles de parentiu més estrets. Els quatre tipus de nuclis familiars són: parella sense fills, parella amb un fill no aparellat o més, pare o mare amb un fill no aparellat o més.
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
(nombre de llars segons nombre de nuclis / nombre total de llars) x 100

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Sense nucli familiar Amb 1 nucli familiar Amb 2 o més nuclis familiars
2011 19,09 78,22 2,68
1996 16,16 77,9 5,93
1991 12,96 80,41 6,63
58