Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.04 Taxa de llars amb família nombrosa

Definició
Són les unitats familiars que tenen 3 o més fills, o 2, si un d'ells és una persona amb discapacitat. Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Fins al 2013, els resultats corresponen al nombre de famílies nombroses vigents a 31 de desembre. A partir del 2014, els resultats fan referència al nombre de títols de família nombrosa vigents en algun moment de l'any. Els anys anterior es recullen les dades Segons cens i enquesta padronal. (nombre de llars amb família nombrosa / nombre total de llars) x 100

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2017 5,6 4,3
2016 5,8 4,5
2015 5,7 4,3
2014 5,6 4,2
2013 4,1 3,3
2012 3,1 2,6
58